Privacy verklaring en disclaimer

Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen (Casey Troy Foundation)  verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Casey Troy Foundation respecteert uw privacy.

Het zijn en blijven natuurlijk úw persoonsgegevens. Uw privacy is ons vertrekpunt:

  •      Transparant, We leggen u duidelijk uit hoe we uw gegevens verzamelen en waarvoor we die gebruiken.
  •      Veilig bij de Casey Troy Foundation, We gebruiken uw gegevens, goed beveiligd, alleen voor onze doeleinden. We delen uw gegevens niet met derden
  •      Keuze en controle, U bepaalt of we uw gegevens voor mogen gebruiken. U kunt uw gegevens over deze diensten wijzigen of laten verwijderen.
  •      Innovatief en open, We blijven bedenken hoe we uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor suggesties en vragen.

In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website en Facebook van de Casey Troy Foundation.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  •  het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
  •  het verzenden van de nieuwsbrief;
  •  het werven van vrijwilligers en donateurs
  •  het opstarten van projecten voor fondsenwerving;
  •  het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  •  opstellen van het jaarverslag en rapportages

Casey Troy Foundation verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, projectaanvrager of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. Van diegenen die aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen worden naam en mailadres bijgehouden in Outlook.

Facebook

Casey Troy Foundation heeft een eigen Facebookpagina. Er worden geen gegevens verzameld van diegenen die de pagina “liken”.

Via onze website bieden we toegang tot verschillende Facebook. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen.

Casey Troy Foundation gebruikt geen gegevens van personen die de facebookpagina liken.

Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook inzien. Facebook- cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Casey Troy Foundation website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Uw rechten en beveiliging van uw gegevens

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten.

Casey Troy Foundation verzamelt gegevens van donateurs en samenwerkingspartners zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden door de penningmeester en de secretaris in een Exel spreadsheet  bij gehouden op lokale pc’s en hier wordt maandelijks een backup van gemaakt. Deze backup wordt op een losse schijf separaat bewaard. De donateursgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is voor de administratieve verantwoording.

Betalingsgegevens i.v.m. afhandeling projecten worden bewaard gedurende de voorgeschreven termijnen van de Belastingdienst.

De mailadressen van de donateurs worden in een Outlookbestand door de secretaris gebruikt voor het verzenden van mailingen, nieuwsbrieven en jaarverslag. Deze mailingen kunnen door de ontvanger worden stopgezet als er geen prijs meer gesteld wordt op deze berichten.

Gegevens over projecten worden na afloop van de projectperiode nog 5 jaar bewaard door de secretaris.  Deze gegevens worden =bijgehouden (Word en Excell) op een lokale pc en hier wordt wekelijks een backup van gemaakt op een separate schijf. Maandelijks wordt er een backup gemaakt die bewaard wordt in een brandveilige kluis. Digitale dossiers van projecten worden gedurende 5 jaar bewaard en daarna van de computer en schijven verwijderd. Papieren projectdossiers (bewaard in afgesloten la van de secretaris) worden na 5 jaar vernietigd.

De projectgegevens worden alleen gebruikt door het bestuur van de Casey Troy Foundation voor de beoordeling van projecten, deelname aan acties en voor de financiële donateurs administratie.

Casey Troy Foundation kent geen specifieke functionaris voor gegevensverwerking gezien de omvang van de vereniging en de beperkte activiteiten.  U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Casey Troy Foundation worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, en bankgegevens van ons ontvangen.

Dit kunt u  melden aan Casey Troy Foundation, door een e-mail of een brief te sturen naar info@caseytroyfoundation.nl of u mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens op de website heeft de Casey Troy Foundation fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Casey Troy Foundation maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

Casey Troy Foundation heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Mochten er onverhoopt toch persoonsgegevens van bijvoorbeeld donateurs per abuis zijn “gelekt”, dan zal de Casey Troy Foundation dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

Casey Troy Foundation gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door Casey Troy Foundation worden alleen zgn. functionele cookies gebruikt die voor zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Gebruik foto en filmmateriaal

Zowel op de website als op Facebook, als in rapportages, jaarverslagen en nieuwsbrieven, wordt gebruik gemaakt van foto- en filmmateriaal. Het meeste foto en filmmateriaal wordt beschikbaar gesteld door de partnerstichting van de Casey Troy Foundation, de Casey Association in Cameroon. Publicatie gaat dan ook schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Casey Association Cameroon.

Aan degenen die foto en filmmateriaal aanleveren van bijvoorbeeld sponsoractiviteiten wordt wordt schriftelijk toestemming gevraagd voor publicatie. Indien de Casey Troy Foundation foto en filmbeelden fabriceren voor publicatie wordt schriftelijk toestemming gevraagd aan betreffende persoon/personen als het personen betreft.

Gebruik logo’s van samenwerkingspartners en donateurs Zowel op de website als op Facebook, als in rapportages, jaarverslagen en nieuwsbrieven, wordt af en toe gebruik gemaakt van logo’s van samenwerkingspartners en donateurs. Dit gebeurt alleen op verzoek van betreffende partner/donateur.

Disclaimer

De website van Casey Troy Foundation is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Casey Troy Foundation,  kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Casey Troy Foundation sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Casey Troy Foundation of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Casey Troy Foundation te kunnen raadplegen.

Casey Troy Foundation mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Casey Troy Foundation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Casey Troy Foundation geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Casey Troy Foundation staan links naar websites van derden. Casey Troy Foundation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Casey Troy Foundation blijven te allen tijde voorbehouden aan Casey Troy Foundation. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Casey Troy Foundation.

Wijchen, maart 2021.